شرکت ژن پژوهان پویا دریک نگاه

¤ خدمات شرکت روغن پردازان آسیا از این پس در شرکت ژن پژوهان پویا عرضه می شود. ¤

logo ژن پژوهان پویا شرکتی فعال در حوزه ژنتیک و بیوتکنولوژی می باشد که با هدف کاربردی کردن علوم و تولید محصولات و ارائه خدمات مرتبط با بیوتکنولوژی در سال 1387 تاسیس گردید. سپس درسال 1389 بعنوان شرکت دانش بنیان در مرکز رشد پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک مستقر گردید. درسال 1392 کارگاه و آزمایشگاه تخصصی خود را برای پشتیبانی از ایده های نو و تبدیل آنها به محصولات واقعی جهت رفع نیاز های صنعتی کشور تجهیز نمود.

برقراری ارتباط با مراکز علمی تحقیقاتی از یک سو و بخش های مختلف صنعت از سوی دیگر همواره بعنوان یک اصل استراتژیک برای مدیران این شرکت سرلوحه عملکرد بوده است. مسیر ما تکیه بر نیروی انسانی، دانش، خلاقیت و امکانات علمی برای تحقق نیاز های بخش صنعت می باشد. دراین راستا تاکنون نیازهای متعددی را شناسائی نموده و برای تعدادی از آنها نیز راه حل های مناسبی یافته ایم.